РЕГИСТРАЦИЈА НА АМЕРИКАНСКА ОФШОР ФИРМА (Delaware, USA)


Со регистрирање на американска офшор компанија, Вас ви се дава можност за меѓународен бизнис со целиот свет. Фирмата е обврзана на фиксни годишни трошоци без оглед на прометот освен во работењето со Америка. Фирмата има статус на ЛЛЦ- Limited Liability Company /компанија со ограничена одговорност/. Може да ја регистрира една личност, а може да се регистрира како партнерство /повеќе оснивачи/, а може да ја регистрира и фирма.

ПОТРЕБНО
• да се донесат или достават личните податоци
• да се одреди името на компанијата
(во името да с додаде ЛЛЦ)
Името не смее да содржи име:
BANK, INSURANCE, LOTTERY и слично
• да се уплатат трошоците на оснивањето

УСЛУГА
a) Регистрацијата на фирмата и прибирање на сета потребна документација
– LLC agreement – договор за оснивање
– Certificate of Incorporation – оснивачки акт
– Statement of Authorized Person – овластувања на оснивачите
– Стален број под кој фирмата е запишана во регистарот на фирми во државата Делавер
– Печат

б) Обездување на регистриран агент (адреса) во Америка

ц) Упатство за отворење на сметка во западноевропска банка со можност за добивање на VISA и/или MASTER картичка како и пристап кон сметката, вршење на налози, конверзија и слично.

ЦЕНА
• Комплатна услуга итоа однапред при поднесувањето на барањето 999 $
Во обаа цена е пресметан и трошкот за адресата (регистрираниот агент) во Америка за првата година

• Годишни трошоци (укупно): 550 $
– такса за франшизата – се плаќа до 1 јуни секоја година 250 $
– поднесување на даночна пријава 50 $
– трошок за адресата (регистрираниот агент) во Америка 250 $

ВАЖНО!
Поради американската даночна пракса каде фискалната година се смета од 1 јуни, годишните трошоци се плаќаат на следниот начин:

• доколку датумот на оснивање на фирмата е пред 1 јуни (во периодот од 1 јануари до 31 мај) годишните трошоци се плаќаат најдоцна 30 дена пред денот на оснивањето на фирмата

• доколку датумот на оснивањето на фирмата е после1 јуни (во период од 1 јуни до 31 декември) годишните трошоци се плаќаат најдоцна до 1 мај како би франшизираната такса за претходната година била благовремено платена.
Ние секако Вас ќе ве известиме за достасаните обврски.

Доцнењето со плаќањето носи со себе големи трошоци поради казнените пенали како фирмата би се довела во добра позиција пред даночните власти во Делавер.

Доколку годишните трошоци се плаќаат на време ние ви гарантираме дека цената на регистрираниот агент и поднесувањето на даночнета пријава нема да се зголемува додека постои Вашата ЛЛЦ.
Трошкот на франшизната такса зависи од даночните власти во Делавер. Последната промена беше од 01.09.2008. кога после 4 години, цената на таксата е променета од 200 УСД на 250 УСД така да не очекуваме наскоро промена на таксата.

ДАНОК
Доколку не се работи на територијата на САД и доколку сопственикот на фирмата не е американски даночен обврзник (што значи не живее во Америка и не е американски државјанин) данок не се плаќа

РОК
Изработката и предавањето на документацијата е во рок од 21 ден од денот на приемот на уплатата освен ако предложеното име на компанијата веќе постои во регистарот. Во тој случај мора да се одреди друго име и доаѓа до продолжување на рокот за 4-5 дена. Дури кога ќе се комплетира документацијата може да се започне со отворање на сметка во банката.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
• Бројот на факсот во Америка /еднократно 100 $
Факсовите пратени на овој број на факсот стигнуваат на кој вие ќе го одредите

• Бројот на телефонот во Америка / годишно 800 $
(кој се дели на повеќе фирми)
Оваа услуга ја вклучува и секретарската услуга на Вашиот регистриран агент

• Бројот на телефонот во Америка / годишно 1800 $
(лично Ваш)
Оваа услуга ја вклучува и секретарската услуга на Вашиот регистриран агент

• Праќање на поштата која би Ви стигнувала на адресата во Америка 650 $
/ годишно
еднаш неделно на вашата адреса било каде во светот

• Издавање на потврда дека фирмата ги измирила сите обврски 150 $
Certificate of Good Standing
* Доколку е потребен апостолет за заверка на потврдата 300 $

– За вкупниот ценовник Ве молиме да не контактирате