REGJISTRIMI I OFFSHORE FIRMËS AMERIKANE


Me regjistrimin e offshore kompanisë amerikane,ju ofrohet mundësia e biznesit me gjith ë botën. Firma detyrohet me shpenzime fikse vjetore pa mar parasysh vëllimin e qarkullimit, përveq në afarizëm me Amerikën. Firma ka statusin e LLC-Limited Liability Company (kompani me përgjegjsi të kufizuar).Mund ta regjistroj një person,mund të regjistrohet si partneritet(më shumë themelues),por mund ta regjistroj edhe firma.

NEVOJITEN
• Të sillen apo dor ëzohen të dhënat personale
• Caktohet emri i kompanisë (në emërtim të shtohet LLC)
emri nuk guxon të përmban emërtimin
BANK, INSURANCE, LOTTERY, UNIVERSITY
• Të paguhen shpenzimet e themelimit

SHËRBIMI
a) Regjistrimi i firmës dhe mbledhja e gjithë dokumentacionit të nevojshëm
– LLC agreement – kontrata mbi themelimin
– Certificate of Incorporation – akti themelues
– Statement of Authorized Person – autorizimi i themeluesit
– Numri permanent,me të cilën është e regjistruar
firma në shtetin Delaware
– Vula

b) Sigurimi i agjentit të regjistruar(adresës) në Amerikë

c) Udhëzim për hapjen e xhirollogarisë në bankën e Evropës perendimore me mundësi të fitimit të VISA dhe/ose MASTER kartelës,si dhe qasje on-line xhirollogarive,ekzekutimin e urdhërave,konverzimeve

QMIMI
• Shërbimi komplet dhe ate sëpari, me rastin e parashtrimit të kërkesës 999 $

Në këtë qmim ëhtë llogaritur edhe shpenzimi i adresës(agjentit të regjistruar) në Amerikë për vitin e parë

• SHPENZIMI VJETOR: 550 $
– Taksa për franshiz – paguhet deri më 1 Qershor qdo vit 250 $
– Parashtrimi i fletëparaqitjes tatimore 50 $
– Shpenzimet e adresës (agjentit të regjistruar) në Amerikë 250 $

ME RENDESI
Për shkak të praksës tatimore amerikane,ku viti fiskal llogaritet prej dat ës 1 Qershor,obligimet vjetore paguhen në këtë mënyrë :

• Në rast se data e themelimit të firmës ësht ë para 1 Qershorit (në periudh ën prej 1 Janarit e deri 31 Maj ), obligimet vjetore paguhen më së voni 30 dit ë para ditës së themelimit (ditëlindjes) së firmes.

• Në rast se data e themelimit të firm ës është mbas 1 Qershori (në periudhën prej 1 Qershori e deri 31 Dhjetor), obligimet vjetore paghen më së voni deri më 1 Maj, ashtu që taksa franshize për vitin e kaluar, të paguhet me kohë.
Ne gjithsesi do t ë ju informojmë me kohë për obligimet e juaja.

Vonesa gjat pages ës tërhjek me vete shpenzime të konsiderueshme për shkak të kodeve ndëshkuese , e gjithë kjo për arsye të sjelljes së firmës në pozitë të mirë ndaj autoriteteve tatimore të Delaveres.

Në rast se detyrimet vjetore paguhen me kohë,ne ju garantojmë se qmimi i agjentit të regjistruar, dhe parashtrimit të fletparaqitjes tatimore nuk do t ë ritet,përderisa të ekzisoj LLC e juaj.

Shpenzimi i taksës së franshizës mvaret nga autoriteti tatimor i Delaveres. Ndryshimi i fundit ishte më 01.09.2008. kur mbas 4 viteve qmimi i taksës u ndryshua nga 200USD në 250USD, astu që ne nuk presim ndryshime në taksë për një kohë.

TATIMI
Në rast se nuk punohet(afarizohet)në teritorin e SHBA, dhe në rast se pronari i firmës nuk është tatimpagues amerikan (dmth,nuk jeton ne Amerikë dhe nuk është shtetas i tij), tatimi nuk paguhet.

AFATI
Përpunimi dhe dorëzimi i dokumentacionit në afat prej 21 ditësh prej dit ës së pranimit , përveq n ëse emri i propozuar i kompanisë ekziston në regjistër. Në atë rast duhet propozuar em ër tjetër dhe kjo e shtyen afatin për 4-5 ditë tjera. Vetëm kur t ë kompletohet dokumentacioni, mund të filloj hapja e xhirollogarisë në bankë.

SHERBIMET SHTESE
• Numri i fax-it në Amerikë 100 $
Faxat e dërguar në kët numër të fax-it arrijnë në
e-mail të cilën ju e caktoni

• Numri i telefonit në Amerikë /në vit 800 $
(i cili ndahet mes disa firmave)
Ky shërbim parasheh rolin e sekretareshës të agjentit tuaj të regjistruar

• Numri i telefonit në Amerikë /në vit 1800 $
(Personal)
Ky shërbim parasheh rolin e sekretareshës të agjentit tuaj të regjistruar

• Dërgesa e postës nga adresa e juaj n ë Amerikë një herë në javë,në adresën tuaj kudo në botë 650 $

• Lëshimi i vërtetimit se firma i ka larë borxhet 150 $

• Për qmimoren e tërësishme,ju lutemi të na kontaktoni 300 $